Nag?ówek UWM
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, telefon: +48 89 524-03-10, +48 89 524-02-01, fax: +48 89 524-04-08
Wstecz Strona pocz?tkowa NOWY BIP

Dzisiaj jest: Czwartek 6 maja 2021 r.
Strona G?ówna

Regulaminy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIBLIOTEKI G?ÓWNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Podstaw? prawn? dzia?ania Biblioteki G?ównej jest:
a. ustawa z 12 wrze?nia 1990 r. o szkolnictwie wy?szym (art. 65-68 ust. L i 2 Dz. U. 65 póz. 385),
b. Statut Uniwersytetu (§ 28 i 36) stanowi?cy za??cznik do Zarz?dzenia nr 19 MEN z 31.08.1999 r.
2. Biblioteka G?ówna jest ogólnouczelnian? jednostk? organizacyjn? o zadaniach dydaktycznych, us?ugowych i naukowych.
3. Oprócz Biblioteki G?ównej dzia?aj? biblioteki Wydzia?ów.
4. Biblioteka G?ówna wraz z bibliotekami wymienionymi w § 2 „organizacja wewn?trzna biblioteki" tworzy jednolity system biblioteczno-informacyjny Uniwersytetu.
5. Biblioteki tworzy, przekszta?ca i znosi rektor na wniosek dziekana zaopiniowany przez rad? biblioteczn?.
6. Wydzia? Teologii korzysta z pomieszcze? i zasobów Biblioteki Wy?szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmi?skiej „Hosianum" na zasadach ustalonych przez rektora Seminarium w porozumieniu z dziekanem Wydzia?u Teologii i dyrektorem Biblioteki G?ównej Uniwersytetu.
7. Przedmiotem dzia?ania Biblioteki jest zapewnienie obs?ugi bibliotecznej i informacji naukowo-technicznej w zakresie dyscyplin b?d?cych przedmiotem nauczania i bada? naukowych Uniwersytetu, a w szczególno?ci:
a. gromadzenie, przekazywanie i konserwacja zbiorów bibliotecznych,
b. opracowywanie zgromadzonych materia?ów bibliotecznych,
c. udost?pnianie materia?ów bibliotecznych, udzielanie fachowej pomocy w ich wykorzystaniu,
d. organizowanie i prowadzenie informacji naukowo-technicznej,
e. prowadzenie szkolenia studentów i pracowników w zakresie podstaw informacji naukowej.
8. Biblioteka podlega bezpo?rednio prorektorowi ds. studiów doktoranckich.
9. W Uniwersytecie dzia?a rada biblioteczna jako organ opiniodawczy rektora powo?any na 3-letni? kadencj?.
10. Bibliotek? kieruje dyrektor biblioteki.

Organizacja wewn?trzna Biblioteki

§ 2

1. Struktur? wewn?trzn? Biblioteki ustala rektor na wniosek dyrektora biblioteki z prorektorem ds. studiów doktoranckich.
2. Biblioteka realizuje swoje zadania poprzez nast?puj?ce:
a) Filie:
1) biblioteka Wydzia?u Nauk Technicznych,
2) biblioteka Wydzia?u Geodezji i Gospodarki Przestrzennej,
3) biblioteka Wydzia?u Medycyny Weterynaryjnej,
4) biblioteka Wydzia?u Nauki o ?ywno?ci,
5) biblioteka Wydzia?u Bioin?ynierii Zwierz?t,
6) biblioteka Wydzia?u Zarz?dzania i Administracji,
7) ksi?gozbiór Lingwistyczny,
8) biblioteka Wydzia?u Pedagogiki i Wychowania Artystycznego,
9) O?rodek Dokumentacji Europejskiej,
b) Oddzia?y:
1) Oddzia? Gromadzenia,
2) Oddzia? Opracowywania Druków Zwartych,
3) Oddzia? Czasopism,
4) Oddzia? Udost?pniania Zbiorów,
5) Oddzia? Informacji Naukowej,
c) ponadto w ramach wewn?trznej organizacji biblioteki dzia?aj?:
1) Czytelnia naukowa im. Ludwika Pelczarskiego,
2) Czytelnia studencka,
3) Wypo?yczalnia Mi?dzybiblioteczna,
4) Wypo?yczalnia,
5) Magazyn,
6) Samodzielna Sekcja Selekcji i Skontrum Ksi?gozbioru,
7) Pracownia Reprograficzna,
8) Administrator Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego.

Organy Biblioteki G?ównej

§ 3

1. Organami Biblioteki G?ównej s?:
• dyrektor biblioteki,
• rada biblioteczna.
2. Dyrektora Biblioteki G?ównej powo?uje rektor, po zasi?gni?ciu opinii Senatu spo?ród kandydatów przedstawionych przez rad? biblioteczn?.
3. Dyrektor Biblioteki G?ównej powinien posiada? kwalifikacje bibliotekarza dyplomowanego. Dyrektorem mo?e by? tak?e osoba posiadaj?ca stopie? naukowy.
4. Dyrektor kieruje Bibliotek? G?ówn?, a ponadto:
a. jest prze?o?onym pracowników w niej zatrudnionych oraz zatrudnionych w bibliotekach wydzia?owych,
b. wspó?dzia?a z kierownikami jednostek organizacyjnych w sprawach realizacji ich planów badawczych oraz w procesie kszta?cenia studentów,
c. dba o rozwój w dziedzinie bibliotekoznawstwa i informacji,
d. dba o rozwój kadry pracowników biblioteki,
e. jest odpowiedzialny za maj?tek i przydzielone mu ?rodki finansowe,
f. jest odpowiedzialny za warunki pracy, które powinny by? zgodne z zasadami i przepisami bhp. i ppo?.
5. Zast?pc? dyrektora Biblioteki G?ównej powo?uje rektor spo?ród kandydatów przedstawionych przez dyrektora, po zasi?gni?ciu opinii rady bibliotecznej.
6. Kierowników filii, oddzia?ów i bibliotek wydzia?owych powo?uje rektor na wniosek dyrektora Biblioteki G?ównej.

§ 4

1. W Uniwersytecie dzia?a rada biblioteczna jako organ opiniodawczy. Rada wykonuje swoje dzia?ania na posiedzeniach.
2. W sk?ad rady bibliotecznej wchodz?:
a. przedstawiciele wydzia?ów desygnowani przez rady wydzia?ów,
b. przedstawiciele pracowników Biblioteki G?ównej i bibliotek wydzia?owych, w liczbie odpowiadaj?cej 1/3 sk?adu rady, wybrani z grona tych osób,
c. dyrektor Biblioteki G?ównej jako jej przewodnicz?cy.
3. Rada biblioteczna ma za zadanie:
a. okre?lenie zasad gromadzenia zbiorów bibliotecznych,
b. opiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego oraz sprawozdania dyrektora sk?adanego Senatowi,
c. wyst?powanie z wnioskami do Senatu i rektora w sprawach zwi?zanych z dzia?alno?ci? i rozwojem biblioteki.
4. Posiedzenia rady zwo?uje przewodnicz?cy nie rzadziej ni? cztery razy w roku.
5. Przewodnicz?cy jest zobowi?zany zwo?a? posiedzenie rady na ??danie 1/5 cz?onków rady.
6. Termin, miejsce i porz?dek dzienny posiedzenia powinien by? podany do wiadomo?ci cz?onków rady z siedmiodniowym wyprzedzeniem.
7. Posiedzenia rady s? protoko?owane Protoko?y i inne dokumenty przechowuje sekretariat Biblioteki G?ównej.
8. Uchwa?y zapadaj? bezwzgl?dn? wi?kszo?ci? g?osów przy obecno?ci co najmniej po?owy ogólnej liczby cz?onków rady.
9. Uchwa?y w sprawach osobowych podejmowane s? w g?osowaniu tajnym.
10. Uchwa?y i opinie powinny by? odnotowywane w protoko?ach z posiedze?.

Pracownicy Biblioteki

§ 5

Biblioteka zatrudnia bibliotekarzy dyplomowanych, pracowników s?u?by bibliotecznej, dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej, pracowników inzynieryjno-technicznych i innych.

Maj?tek i gospodarka finansowa

§ 6

1. Biblioteka G?ówna posiada ewidencyjnie wydzielony maj?tek. Ewidencja maj?tku prowadzona jest na podstawie przepisów obowi?zuj?cych w Uniwersytecie.
2. Gospodark? finansow? Biblioteka prowadzi w oparciu o plan rzeczowo-finansowy na zasadzie obowi?zuj?cych przepisów.
3. ?rodki finansowe Bibliotece przydziela rektor na wniosek dyrektora Biblioteki zaopiniowany przez rade biblioteczn?.
4. Obs?ug? w zakresie spraw finansowych prowadzi Kwestura Uniwersytetu.

Postanowienia ko?cowe

§ 7

1. Zmiany regulaminu mog? by? dokonane zarz?dzeniem rektora.
2. Regulamin wchodzi w ?ycie z dniem wprowadzenia zarz?dzeniem rektora.


Ta strona by?a odwiedzana 840 razy (w tym z UWM 14 razy) od 1 lipca 2003r.
Data udost?pnienia informacji: 2003-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2006-04-20
Redakcja: mgr in?. Dorota Nowakowska
Opublikowa?: mgr in?. Maciej Orzechowski

© 2021 Biuletyn Informacji Publicznej UWM Wstecz Pocz?tek strony Strona pocz?tkowa